Studia podyplomowe Bazy danych
Katedra Informatyki
AGH IET

KANDYDACI, UCZESTNICY I ABSOLWENCI STUDIÓW

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

Wymagania formalne:

Wstępne zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną za pomocą Formularza Zgłoszeniowego. 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 IX. 

W przypadku wyczerpania liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Ostateczne wpisanie na listę uczestników studium nastąpi po dostarczeniu kopii dyplomu, wniesieniu opłaty wpisowej oraz dostarczeniu wypełnionego Kwestionariusza osobowego. Dodatkowo należy dołączyć podanie skierowane do Kierownika Studium z prośba o przyjecie na Studia.

Osobiste zgłoszenia będą przyjmowane w Sekretariacie Studiów (paw. D17 pok. 2.7, dokumenty przyjmuje Marzanna Kowalska) w godz. 10-14.

Dodatkowe:

UCZESTNICY STUDIÓW

Uczestnicy Studiów uzyskują na czas studiów dostęp do księgozbioru Biblioteki Głównej AGH oraz dla celów dydaktycznych pełnoprawne konta na kilku serwerach naszej Uczelni. Dodatkowo uczestnicy Studiów uzyskują niemal nieograniczony dostęp do kilku platform softwarowych dostępnych na wielu serwerach dydaktycznych Uczelni i Katedry Informatyki (w tym np. dostęp, także dla użytkowania na prywatnych komputerach uczestników, do bardzo dużej oferty softwarowej i materiałów szkoleniowych firmy Microsoft oraz baz danych firm Oracle i IBM DB2).

Uczestnicy Studiów mogą uzyskiwać zaświadczenia o podjęciu i odbywaniu Studiów Podyplomowych.

Wszystkim uczestnikom Studiów Podyplomowych – Systemów Baz Danych przysługują prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu Studiów Podyplomowych AGH (regulamin).

SYLWETKA ABSOLWENTA

W stopniu zależnym od poziomu początkowego słuchacza Studiów, absolwent posiądzie umiejętności projektowania, implementowania oraz administrowania niewielkimi systemami relacyjnych baz danych. Po opanowaniu podstawowych zasad technologii baz danych i posługiwania się podstawowymi aplikacjami środowiska projektanta baz danych uczestnik Studiów posiądzie umiejętność korzystania i tworzenia aplikacji baz danych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii webowych wykorzystujących środowisko Internetu. Absolwent pozna też zasady tworzenia aplikacji opartych o technologie sztucznej inteligencji w postaci systemów ekspertowych wykorzystujących bazy wiedzy czy sieci neuronowe.

Dodatkowo każdy absolwent pozna wiele elementów nowoczesnych technik bazodanowych (modele nierelacyjne, zasady budowy hurtowni danych, podstawy eksploracji danych) czy też technik sieciowych. Dopełnieniem powyższej wiedzy będą elementy szeroko pojętej inżynierii systemów baz danych obejmującej zagadnienia bezpieczeństwa tych systemów, zarządzania projektami, zarządzania jakością systemów czy wreszcie najistotniejsze zagadnienia prawne związane z procesem tworzenia i eksploatacją tych systemów.

UZYSKIWANE ŚWIADECTWO

Uczestnicy Studiów po uzyskaniu wymaganych zaliczeń z wybranych czterech przedmiotów (w formie przewidzianej indywidualnie dla każdego z przedmiotów) i uzyskaniu pozytywnej oceny projektu dyplomowego uzyskują świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Systemy Baz Danych wystawiane przez Akademię Górniczo-Hutniczą, a zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (świadectwo z wykazem przedmiotów w języku polskim – cena świadectwa w opłacie za studia).