Studia podyplomowe Bazy danych
Katedra Informatyki
AGH IET

RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH - SYSTEMY BAZ DANYCH

Treści kształcenia realizowane są w cyklach przedmiotów PODSTAWOWYCH (ściśle z zakresu tematyki studiów) oraz przedmiotów UZUPEŁNIAJĄCYCH.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Cykle poszczególnych przedmiotów PODSTAWOWYCH obejmują tradycyjne zajęcia Wykładowe na sali wykładowej realizowane dla całego rocznika oraz zajęcia Wykładowe, w zdecydowanie mniejszych grupach, odbywające się w laboratoriach komputerowych (czasem specjalizowanych) dające możliwość uczestnictwa studentów w przykładowych zadaniach realizowanych na indywidualnych stanowiskach komputerowych.

Podstawy technologii baz danych 

Systemy Baz Danych

Język SQL

Programowanie proceduralne w języku SQL

Projektowanie funkcji systemów baz danych, modelowanie danych

Schematy – projektowanie i implementacja struktur relacyjnych baz danych

SZBD – Systemy Zarządzania Bazami Danych

Budowa aplikacji bazodanowych

Hurtownie danych

Eksploracja Baz Danych

Bazy wiedzy i systemy wnioskowania

Sieci neuronowe

Sieci społeczne

Systemy GIS

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

Cykle przedmiotów UZUPEŁNIAJĄCYCH obejmują materiał rozszerzający wiedzę studentów o inne niż bazodanowe zagadnienia łączą się jednak z realizacją systemów baz danych. Te zajęcia odbywają się w formie tradycyjnych wykładów oraz wykładów w laboratorium specjalistycznym (sieciowym), a ich treści dobierane są każdorazowo do poziomu słuchaczy danego rocznika, a literatura i inne materiały dydaktyczne udostępniane są na Uczelnianej Platformie e-learningowej (CEL-Moodle).

• Sieci Komputerowe i systemy rozproszone

• Prawna analiza cyklu tworzenia i eksploatacji systemów baz danych

SEMINARIA DYPLOMOWE

Seminaria dyplomowe to cały cykl zajęć obejmujących wykłady tradycyjne i przy komputerach, a mające za cel znaczącą pomoc studentom w realizacji własnych przedsięwzięć projektowych z zakresu systemów baz danych, które kończą się opracowaniem projektu dyplomowego. Całość zajęć ukierunkowana jest na zapoznanie i oswojenie studentów z metodyką tworzenia systemów, zapoznaniem z różnymi środowiskami realizacji aplikacji bazodanowej oraz pomoc w implementacji aplikacji a także sukcesywnej realizacji testów jednostkowych, integracyjnych oraz akceptacyjnych. Dużą wagę przykłada się też do nabycia umiejętności prawidłowego metodycznego i zgodnego ze standardami dokumentowania projektów. Część zajęć przeznaczona jest na dyskusje indywidualnych problemów i rozwiązań w powiązaniu z przedstawieniem wszystkim słuchaczom ogólniejszych wniosków wynikających z tych dyskusji.