Studia podyplomowe Bazy danych
Katedra Informatyki
AGH IET

REGULAMIN

Zarządzenie nr 40/2015
Rektora AGH z dnia 1 października 2015 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych

REGULAMIN
Studiów Podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej
im. St. Staszica w Krakowie

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin studiów podyplomowych w AGH zwany dalej „Regulaminem” określa:

 

II. ZASADY TWORZENIA, PRZEKSZTAŁCANIA I LIKWIDACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§ 2

 1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie mogą być prowadzone studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez Uczelnię.
 2. Jeżeli program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa w ust. 1, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 3. Studia podyplomowe w AGH mogą być prowadzone przez wszystkie wydziały i jednostki pozawydziałowe Uczelni.
 4. Studia podyplomowe mogą być również prowadzone wspólnie przez kilka jednostek organizacyjnych AGH.
 5. Studia podyplomowe mogą być prowadzone wspólnie z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi (również międzynarodowymi), na podstawie zawartego z nimi porozumienia określającego zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania i rozliczania studiów.
 6. Użyte w niniejszym Regulaminie określenie „wydział” oznacza wydział lub inną jednostkę pozawydziałową AGH prowadzącą studia podyplomowe.
 7. Jeżeli studia podyplomowe prowadzone są przez inną jednostkę AGH niż wydział, to kompetencje dziekana wydziału przysługują kierownikowi tej jednostki, a kompetencje rady wydziału przysługują radzie tej jednostki. W razie braku rady w danej jednostce jej kompetencje przysługują Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich.

§ 3

 1. Studia podyplomowe tworzy Rektor AGH na wniosek dziekana wydziału, uwzględniając opinię rady wydziału.
 2. W przypadku studiów podyplomowych organizowanych wspólnie przez kilka jednostek organizacyjnych decyzję w sprawie ich powołania, przekształcenia, likwidacji podejmuje Rektor na wniosek wszystkich zainteresowanych dziekanów/kierowników jednostek pozawydziałowych, uwzględniając opinię rad tych jednostek.

§ 4

 1. Do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych, przygotowanego na formularzu, sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu, należy dołączyć:
   1. uchwałę rady wydziału lub rady jednostki pozawydziałowej w sprawie opinii o utworzeniu studiów podyplomowych wraz z jej uzasadnieniem;
   2. program studiów podyplomowych obejmujący nauczane przedmioty, ze wskazaniem ich zakresu tematycznego oraz wymiaru godzinowego zajęć, a także warunki ich zaliczania oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;
   3. imienny wykaz pracowników dydaktycznych proponowanych do realizacji programu studiów podyplomowych;
   4. kosztorys wstępny studiów podyplomowych przygotowany na formularzu, sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu, sporządzony dla liczby słuchaczy warunkującej samofinansowanie się studiów podyplomowych; zmiana wartości kosztorysu wstępnego o więcej niż 10%, wynikająca ze zmiany liczby słuchaczy, wymaga ponownej akceptacji Rektora;
   5. kalkulację wstępną (według wzoru dokumentów kwestury) zaakceptowaną przez Kwestora, zgodną z kosztorysem wstępnym, o którym mowa w pkt 4; zmiana wartości kalkulacji wstępnej wynikająca ze zmiany kosztorysu wstępnego, o którym mowa w pkt 4, wymaga ponownej akceptacji Kwestora.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, wniosek dziekana o powołanie przez Rektora kierownika studiów podyplomowych.

§ 5

 1. Uruchomienie każdej kolejnej edycji studiów podyplomowych wymaga zgody Rektora.
 2. Wniosek o uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu, przedkłada Rektorowi dziekan wydziału przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć.
 3. Uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych nie wymaga opinii rady wydziału, jeśli nie wprowadzono znaczących zmian w programie studiów podyplomowych.
 4. Do wniosku o uruchomienie kolejnej edycji studiów podyplomowych należy dołączyć dokumenty wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2-5.

§ 6

Program i plan studiów podyplomowych uchwala rada wydziału zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat AGH oraz z uwzględnieniem efektów kształcenia zdefiniowanych dla danego programu studiów podyplomowych.

§ 7

 1. Studia podyplomowe, dla których została wydana zgoda Rektora na utworzenie lub uruchomienie kolejnej ich edycji, mogą nie zostać uruchomione w przypadku braku liczby kandydatów warunkującej samofinansowanie studiów lub z innych ważnych powodów.
 2. Decyzję o nie rozpoczęciu kolejnej edycji studiów podyplomowych wydaje dziekan wydziału i niezwłocznie informuje o tym Rektora AGH. 

§ 8

 1. Likwidacji studiów podyplomowych dokonuje Rektor.
 2. Wniosek o likwidację studiów podyplomowych składa Rektorowi dziekan wydziału. Wniosek winien zawierać uzasadnienie likwidacji studiów podyplomowych. Do wniosku należy dołączyć uchwałę rady wydziału zawierającą opinię w sprawie likwidacji studiów podyplomowych oraz, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, wniosek dziekana o odwołanie przez Rektora kierownika studiów podyplomowych.

 

III. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

§ 9

 1. Słuchaczami studiów podyplomowych w AGH mogą być osoby posiadające kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. 
 2. Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Kierownik studiów podyplomowych podaje do publicznej wiadomości warunki rekrutacji, limit miejsc, rodzaj, termin i miejsce składania dokumentów.
 4. Kandydat na studia podyplomowe składa u organizatora studiów podyplomowych następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. kwestionariusz osobowy
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu
  4. poświadczenie wniesienia opłaty operacyjnej w wysokości 100 zł, która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe (jeśli na danych studiach podyplomowych przewidziana jest taka opłata)

§ 10

 1. Przyjęć na studia podyplomowe dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnego z warunkami rekrutacji, na podstawie dokumentów, o których mowa w §9 ust.4.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza kierownik studiów podyplomowych.
 3. Jeżeli liczba kandydatów spełniających warunki rekrutacji przekracza liczbę miejsc na studiach podyplomowych, o przyjęciu decyduje kolejność wpływu podań o przyjęcie, chyba że warunki rekrutacji stanowią inaczej.
 4. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. Decyzja o odmowie przyjęcia wymaga uzasadnienia.
 5. Decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe doręczana jest kandydatowi wraz z informacją o terminie i wysokości uiszczenia opłaty za studia.
 6. Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia podyplomowe kandydatowi przysługuje odwołanie do dziekana wydziału w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja dziekana jest ostateczna.
 7. Kierownik studiów podyplomowych w terminie 14 dni od rozpoczęcia pierwszych zajęć przedkłada w Dziale Nauczania protokół z postępowania rekrutacyjnego, zawierający imienną listę słuchaczy studiów podyplomowych.

 

IV. ZASADY ORGANIZACJI I TOKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§ 11

 1. Studia podyplomowe odbywają się w cyklu semestralnym.
 2. Studia podyplomowe powinny obejmować nie mniej niż 120 godzin zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem studiów podyplomowych wymienionych w ust.3. Godzina dydaktyczna wynosi 45 minut.
 3. Studia podyplomowe w specjalizacji nauczycielskiej są prowadzone w zakresie zgodnym z rozporządzeniem właściwego ministra, w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.

§ 12

 1. Na początku zajęć słuchaczom studiów podyplomowych podaje się zasady zaliczania zajęć i zasady zdawania egzaminów.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie opłaty za studia, o której mowa w § 20 ust. 2.

§ 13

 1. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następującą skalę ocen:
  • bardzo dobry 5.0
  • plus dobry 4.5
  • dobry 4.0
  • plus dostateczny 3.5
  • dostateczny 3.0
  • niedostateczny 2.0
  • zaliczenie bez oceny zal.
 2. Wymieniona w ust.1 skala ocen ma również zastosowanie przy ocenie pracy końcowej i przy egzaminie końcowym(o ile takie formy są przewidziane).
 3. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
  1. uzyskanie zaliczeń i zdanie z wynikiem co najmniej dostatecznym egzaminów, przewidzianych w planie studiów
  2. pozytywna ocena pracy końcowej, tzn. z wynikiem co najmniej dostatecznym (o ile praca końcowa jest przewidziana)
  3. zdanie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej dostatecznym (o ile egzamin jest przewidziany)
 4. Słuchacz ma prawo dwukrotnie przystąpić do zaliczenia lub egzaminu poprawkowego.
 5. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego słuchaczowi przysługuje prawo do co najwyżej dwukrotnego, powtórnego przystąpienia do egzaminu poprawkowego w ciągu 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

§ 14

 1. Na ocenę wyniku końcowego studiów podyplomowych składają się:
  • średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z egzaminów z wagą 0,6
  • ocena pracy końcowej/projektu, egzaminu końcowego z łączną wagą 0,4
 2. Jeśli nie jest przewidziana praca końcowa/projekt lub egzamin końcowy, to wynik końcowy jest średnią arytmetyczną ocen ze studiów podyplomowych.
 3. W świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów podyplomowych, wyrównany do pełnej oceny według zasady:
  1. od 4,71 - bardzo dobry 
  2. od 4,21 - plus dobry
  3. od 3,71 - dobry
  4. od 3,21 - plus dostateczny
  5. od 3,00  - dostateczny 

§ 15

 1. Jednostka prowadząca studia podyplomowe prowadzi dokumentację ich przebiegu, która obejmuje:
  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz załącznikami określonymi w zasadach rekrutacji;
  2. kopię dowodu osobistego;
  3. dowód wniesienia opłaty za studia podyplomowe;
  4. decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe;
  5. protokoły zaliczeń i protokoły egzaminacyjne;
  6. dokument potwierdzający odbycie praktyki, jeśli taka jest przewidziana programem studiów;
  7. protokół obrony pracy końcowej, jeśli taka jest przewidziana programem studiów;
  8. kopię świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz kopie zaświadczeń o uczestnictwie w studiach podyplomowych;
  9. decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów podyplomowych.
 2. Przebieg studiów podyplomowych jest dokumentowany również w rejestrach wydanych świadectw studiów podyplomowych oraz zaświadczeń o uczestnictwie w studiach podyplomowych.
 3. Do dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych zalicza się pracę końcową, której jeden egzemplarz wraz z teczką osobową słuchacza przechowuje się w archiwum.
 4. Szczegółowy sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych, w tym także w formie elektronicznej, określi Rektor w drodze odrębnego zarządzenia.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

§ 16

 1. Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych Uczelni, na warunkach określonych w regulaminie biblioteki AGH.
 2. Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do konsultacji z prowadzącymi zajęcia.
 3. Słuchacz studiów podyplomowych może otrzymać zaświadczenie o ich odbywaniu.
 4. Zaświadczenie wymienione w ust.3 wydaje kierownik studiów podyplomowych lub upoważniona przez niego osoba.  
 5. Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ich ukończenia.
 6. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje się na podstawie danych osobowych dostarczonych jednostce prowadzącej studia podyplomowe.

§ 17

 1. Słuchacz studiów podyplomowych obowiązany jest do:
  1. uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych przewidzianych planem i harmonogramem studiów podyplomowych;
  2. uzyskiwania w terminie zaliczeń i składania egzaminów przewidzianych programem i planem studiów podyplomowych;
  3. wniesienia w terminie opłaty za studia podyplomowe (opłata może być wniesiona przez jednostkę delegującą na studia podyplomowe);
  4. złożenia w terminie pracy końcowej (o ile taka jest przewidziana).
 2. Słuchacz obowiązany jest znać postanowienia niniejszego Regulaminu i ich przestrzegać.
 3. Słuchacz przebywający na terenie AGH obowiązany jest przestrzegać przepisów porządkowych obowiązujących w Uczelni.
 4. Słuchacz studiów podyplomowych obowiązany jest niezwłocznie powiadomić kierownika studiów podyplomowych o zmianie swoich danych osobowych.
 5. W razie niepowiadomienia kierownika studiów podyplomowych o zmianie nazwiska i adresu do korespondencji , pisma wysłane na podane wcześniej przez słuchacza nazwisko i adres uważa się za doręczone.

§ 18

 1. Kierownik studiów podyplomowych skreśla słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych w przypadku:
  1. niepodjęcia studiów podyplomowych;
  2. rezygnacji ze studiów podyplomowych.
 2. Kierownik studiów podyplomowych może skreślić słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych w przypadku:
  1. niewniesienia wymaganych opłat za studia podyplomowe lub ich nieprzekazania przez jednostkę delegującą go na studia podyplomowe w terminie określonym w § 21 ust. 1 Regulaminu;
  2. niewypełnienia w terminie obowiązków wynikających z programu i planu studiów podyplomowych.
 3. Decyzję o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy podejmuje kierownik studiów podyplomowych. Decyzja winna zawierać uzasadnienie.
 4. Procedura skreślania rozpoczyna się od pisemnego zawiadomienia przez kierownika studiów podyplomowych słuchacza o przewidywanym skreśleniu z listy studentów i wyznaczenia terminu, w jakim może wyjaśnić zaistniałą sytuację, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 – po uprzednim wezwaniu do zapłaty, o którym mowa w § 21 ust. 3.
 5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, doręczane jest za potwierdzeniem odbioru.
 6. W przypadku braku podstaw do wycofania się z zamiaru skreślenia kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy studiów podyplomowych i doręcza ją słuchaczowi z pouczeniem o prawie do odwołania się.
 7. Od decyzji kierownika studiów podyplomowych o skreśleniu przysługuje odwołanie do dziekana wydziału w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja dziekana wydziału jest ostateczna i nie przysługuje od niej dalszy środek odwoławczy.

§ 19

 1. Słuchacz skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych może w ciągu 2 lat od daty skreślenia ubiegać się o wznowienie studiów podyplomowych w ramach kolejnej edycji tych studiów.
 2. Decyzję w sprawie określonej w ust.1 podejmuje kierownik studiów podyplomowych, określając warunki wznowienia studiów podyplomowych.
 3. Decyzja o odmowie wznowienia winna zawierać uzasadnienie.
 4. Od decyzji kierownika studiów podyplomowych w sprawie wznowienia studiów podyplomowych, uczestnikowi przysługuje odwołanie do dziekana wydziału w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 5. Wznowienie studiów podyplomowych może nastąpić tylko jeden raz.

 

VI. ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA PODYPLOMOWE

§ 20

 1. Studia podyplomowe są odpłatne.
 2. Wysokość opłat za studia podyplomowe ustala Rektor, na wniosek dziekana wydziału, na podstawie kosztorysu wstępnego sporządzonego przez kierownika studiów podyplomowych, zaakceptowanego przez dziekana i Prorektora ds. Kształcenia. 
 3. Kosztorys wstępny studiów podyplomowych powinien zawierać wszelkie koszty (bezpośrednie i pośrednie) związane z organizacją i realizacją studiów podyplomowych, w tym także koszty zajęć prowadzonych metodą e-learningową, jeżeli są przewidziane. Zmiana wartości kosztorysu wstępnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, nie powoduje zmiany wysokości opłaty ustalonej przez Rektora.

§ 21

 1. Studia podyplomowe, z zastrzeżeniem ust.2, są płatne semestralnie z góry przed rozpoczęciem semestru.
 2. Kierownik studiów podyplomowych, na pisemny wniosek słuchacza studiów podyplomowych, może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na:
  1. wpłatę jednorazową z góry za całe studia lub na rozłożenie opłaty semestralnej na nie więcej niż 3 raty, przy czym pierwsza rata musi wynosić min. 50 % opłaty semestralnej za studia podyplomowe.
  2. przesuniecie terminu płatności rat za studia podyplomowe
 3. Niewniesienie opłaty za studia podyplomowe po upływie dodatkowego siedmiodniowego terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty skutkuje wszczęciem postępowania w sprawie skreślenia z listy słuchaczy.
 4. Wniesiona przez kandydata na studia podyplomowe lub jednostkę delegującą go opłata jest zwracana w całości w przypadku, gdy dziekan wydziału zadecyduje o nieuruchamianiu studiów podyplomowych, w szczególności z powodu niewystarczającej liczby kandydatów.
 5. W przypadku niepodjęcia studiów podyplomowych lub rezygnacji kandydata z uczestnictwa w studiach podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć wniesiona przez niego lub jednostkę delegującą opłata podlega zwrotowi, z wyjątkiem opłaty operacyjnej, o ile taka jest przewidziana.
 6. W przypadku rezygnacji słuchacza ze studiów podyplomowych w trakcie trwania semestru uiszczona przez niego lub jednostkę delegującą opłata za studia podyplomowe podlega zwrotowi w części proporcjonalnej do niewykorzystanych godzin zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych, za które została uiszczona ta opłata: od daty rezygnacji ze studiów podyplomowych albo od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy słuchaczy stała się ostateczna, do końca danego semestru. 
 7. Rezygnację ze studiów podyplomowych i wniosek o zwrot części opłaty za studia podyplomowe składa się na piśmie do kierownika studiów podyplomowych. 
 8. Wniosek wymieniony w ust.8 podlega zaopiniowaniu przez kierownika studiów.
 9. Kierownik studiów podyplomowych przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 7, wraz ze swoją opinią dziekanowi, który rozstrzyga w sprawie zwrotu lub odmowy zwrotu opłaty.

§ 22

Uregulowanie wszystkich opłat za studia podyplomowe jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do egzaminu końcowego /obrony pracy końcowej (o ile takie formy są przewidziane) i wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI KIEROWNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ORAZ NADZÓR NAD TYMI STUDIAMI

§ 23

 1. Kierownikiem studiów podyplomowych może być nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w AGH (w uzasadnionych przypadkach emerytowany, były pracownik Uczelni), posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 2. Kierownika studiów podyplomowych powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
 3. Do uprawnień i obowiązków kierownika studiów należy:
  1. organizacja studiów podyplomowych
  2. nadzór nad obsługą administracyjną studiów podyplomowych
  3. organizacja rekrutacji na studia podyplomowe i przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
  4. kontrola jakości kształcenia na studiach podyplomowych
  5. opracowanie szczegółowego harmonogramu zajęć na studiach podyplomowych
  6. sporządzanie i przedkładanie w Dziale Nauczania listy słuchaczy studiów podyplomowych
  7. wystawianie zaświadczeń o odbywaniu studiów podyplomowych
  8. sporządzanie kosztorysów według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu i kalkulacji dla potrzeb Kwestury do każdej edycji studiów podyplomowych 
  9. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji toku studiów obejmującej ewidencję słuchaczy, teczki osobowe, protokoły zaliczeń i egzaminów oraz inne dokumenty dotyczące przebiegu studiów podyplomowych
  10. sporządzanie listy absolwentów z nadanymi numerami świadectw
  11. sporządzanie sprawozdania finansowego zawierającego kosztorys wynikowy według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu z każdej edycji studiów podyplomowych i przedkładanie ich Rektorowi do akceptacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich zakończenia
  12. inne obowiązki i uprawnienia przewidziane Regulaminem studiów podyplomowych lub powierzone przez organy wymienione w § 24

§ 24

 1. Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawuje dziekan wydziału prowadzącego studia podyplomowe.
 2. Nadzór ogólny nad studiami podyplomowymi w AGH sprawuje z upoważnienia Rektora Prorektor ds. Kształcenia. 

 

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 25

W przypadku studiów podyplomowych tworzonych na zamówienie zleceniodawcy lub przy współpracy innych podmiotów krajowych i zagranicznych Rektor może ustalić dodatkowe lub odmienne zasady, jeśli wymagają tego szczególne potrzeby zleceniodawcy lub partnera, pod warunkiem że nie będą one sprzeczne z zadaniami i celami kształcenia na studiach podyplomowych.

§ 26

Szczegółowe zasady organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych ustalają rady jednostek prowadzących studia podyplomowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 27

Zmiany niniejszego Regulaminu następują w trybie przewidzianym do jego wprowadzenia.

§ 28

Wzory dokumentów dotyczących prowadzenia studiów podyplomowych określa Rektor w drodze zarządzenia.

§ 29

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. 

§ 30

 1. Studia podyplomowe prowadzone w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia należy dostosować do wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, nie później jednak niż w terminie do końca stycznia 2016 r., a w zakresie prowadzenia dokumentacji studiów podyplomowych w formie elektronicznej – nie później niż w terminie do końca września 2017 r.
 2. W przypadku gdy osoby pełniące funkcje kierownika studiów podyplomowych nie były powołane przez Rektora, dziekan wydziału po zasięgnięciu opinii rady wydziału zobowiązany jest wystąpić do Rektora o jego powołanie przed rozpoczęciem kolejnej edycji studiów podyplomowych.